Misija


Dom zdravlja Banovići je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom i konsultativno-specijalističkom nivou pružajući usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima (medicina zasnovana na dokazima) primjenjeno u okviru vlastitih mogućnosti i ekonomskim uslovima, koja nastoje da  promovišu efektivne, pravedne, pristupačne i efikasne programe  u  pogledu:

  • Očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, liječenja i rahabilitacije bolesnih i pvrijeđenih
  • Preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva izloženog povećanom riziku obolijevanja, u skladu sa programima preventivne zdravstvene zaštite
  • Promociju zdravlja i prevenciju oboljenja
  • Sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih oboljenja
  • Otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba

 

Misija se sprovodi kroz:

  • Porodičnu/obiteljsku medicinu
  • Patronažne posjete i zdravstvenu njegu u kući
  • Stomatološku djelatnost
  • Pedijatrijsku službu
  • Zdravstvenu zaštitu žena
  • Higijensko epidemiološku službu
  • Službu vakcinacije
  • Medicinu rada
  • Centar za mentalno zdravlje
  • SHMP
  • Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  • ATD
  • Radiološku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku
  • ORL  i Internističku službu