Misija


Dom zdravlja Banovići je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom i konsultativno-specijalističkom nivou pružajući usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima (medicina zasnovana na dokazima) primjenjeno u okviru vlastitih mogućnosti i ekonomskim uslovima, koja nastoje da  promovišu efektivne, pravedne, pristupačne i efikasne programe  u  pogledu:

 • Očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, liječenja i rahabilitacije bolesnih i pvrijeđenih
 • Preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva izloženog povećanom riziku obolijevanja, u skladu sa programima preventivne zdravstvene zaštite
 • Promociju zdravlja i prevenciju oboljenja
 • Sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih oboljenja
 • Otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba

 

Misija se sprovodi kroz:

 • Porodičnu/obiteljsku medicinu
 • Patronažne posjete i zdravstvenu njegu u kući
 • Stomatološku djelatnost
 • Pedijatrijsku službu
 • Zdravstvenu zaštitu žena
 • Higijensko epidemiološku službu
 • Službu vakcinacije
 • Medicinu rada
 • Centar za mentalno zdravlje
 • SHMP
 • Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • ATD
 • Radiološku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku
 • ORL  i Internističku službu